Forord & Målsætning
Karise IK har gennem længere tid arbejdet på at udfærdige en vejledning med de holdninger, som
vi mener, skal danne grundlaget for børne og ungdomsfodbold i Karise IK´s fodboldafdeling.


Livet i en fodboldklub leves i vid udstrækning på de enkelte årgange, hvor ledere og
trænere med meget forskellige baggrunde og ”fodboldhistorie” i dagligdagen
repræsenterer klubben. For at sikre en hvis ensartethed i forhold til såvel spillere som
forældre er det vigtigt at vi i vid udstrækning navigerer med afsæt i de samme værdier og i
det følgende vil der kort blive redegjort for de værdier der udgør de overordnede holdningsmæssige rammer omkring børne og ungdoms arbejdet i Karise IK.


Vi forventer, at udviklingsplanen kan være med til at sikre den berømte ”røde tråd” i børne og
ungdomsfodbolden i Karise IK, herunder være med til at vise, at vi som
trænere og ledere ikke blot er i gang med vores ”eget” projekt – vi er i gang med et fælles
projekt – nemlig at sikre de optimale rammer omkring breddefodbold i Karise IK


Vi håber at disse holdninger kan være med til at gøre arbejdet lettere for klubbens trænere, samt
klubben som helhed, og samtidig få en ”Rød tråd” i børne og ungdomsarbejdet, således vi alle
arbejder hen mod det samme mål og ud fra den samme fodbold filosofi.


De holdninger som er med i dette holdningshæfte kan løbende udvikle og ændre sig, derfor er vi i
Karise IK også interesseret i at få både positiv samt negativt kritik, således at børne og
ungdomsfodbold i Karise IK kan udvikle sig, og medvirke til at det bliver en bedre klub at spille i,
men i lige så høj grad – at være en del af.


Det er Karise IK´s ungdomsafdelings mål at få så mange børne og ungdomsspillere som muligt til at
spille fodbold, ud fra de evner og forudsætninger som den enkelte besidder, samt at alle får positive
oplevelser ved at spille fodbold i Karise IK
At fremme klublivet for derved at skabe et socialt samvær på og uden for banen, til gavn for alle
medlemmer.


For at sikre trænings kvalitet, må trænerstaben bestå dels af engagerede voksne og/eller unge
assistenter trænere, der bla. dygtiggører sig ved løbende uddannelse og fastholder ”Den røde tråd”
som retningslinje i den daglige træning.


Udover alt hvad der er beskrevet nedenfor, har Karise IK valgt at lægge sig op af DBU´s
”holdninger og handlinger”
Som du finder beskrevet her:

http://www.dbu.dk/oevrigt_indhold/Politikker/~/media/Files/DBU_Broendby/bu/holdningshaefte_-_2008.pdf
 

 


Trænerprofiler:
5-8 årige
En voksen person med pædagogiske evner og som er glad for at arbejde med børn
Skal have tålmodighed og være positiv
Omklædt til træning og i fodboldudstyr
Skal være opmærksom på at alle er med


9-11 årige
Må gerne leve op til profilen ved 5-8 årige
En voksen ansvarlig person med pædagogiske evner
Må gerne være villig til at uddanne sig
Gode samarbejdsevner og villig til at oplære unge assistenter
Forberedt til kamp og træning
Skabe og udvise respekt


12-16 årige
Skal gerne leve op til profilen ved ovennævnte
En voksen ansvarlig person som gerne selv tidligere har spillet fodbold
Have tid til at træne op til 2 gange i ugen
Være forberedt til træning og kamp
Være parat til at deltage i div. Stævner


Træningsindhold
5-7 årige (U5, U6, U7)
Vægten lægges på leg med bold
Meget social træning for at skabe tryghed
Vende sig til bold, bane, regler samt kendskab til, at fodbold er et holdspil
Lidt teknisk træning (Sparke, tæmning, drible teknik)
Skudformer (Vrist og inderside spark)
Undgå ”Køkultur” ved øvelserne
Plads og tolerance for ”mindre fodboldinteresserede spillere”
Træne max 1 gang om ugen


8-9 årige (U8, U9)
Se overnævnte
Flere tekniske færdigheder ; (Sparke, tæmning, drible, jonglere teknik)
Koordinationstræning med eller uden bold
Spilleforståelse (Organisation)
Træning mere målrettet mod kampsituationer
Træne 1-2 gang om ugen


9-10 årige (U9, U10)
Se overnævnte
Udbygning af sparke og tæmningsteknikker samt øvrig boldbehandling
Påbegynde indlæring af den taktiske forståelse i fodboldspillet
Angrebs- og forsvarsteknikker
Fair Play (generel adfærd)
Træne 2 gange om ugen


11-14 årige (U11, U12, U14)
Se overnævnte
Opvarmning
Udbygning af teknisk træning
Taktisk og teknisk træning gennem formel og funktionel træning
Lidt fysisk træning
Koordinationstræning
Målmandstræning
Fair Play
Dødbold situationer
Udspænding
Træne 2 gange i ugen


15-16 årige (U16)
Se overnævnte
Opvarmning
Hovedspil/angrebs og forsvarsteknikker
Fysisk træning
Taktisk og teknisk træning
Målmandstræning
Angrebs og forsvars principper
Træne 2 gange om ugen

 


Træneruddannelse
Karise IK stiller ingen krav om at trænerne skal uddanne sig, men forsøger altid at påvirke trænerne
til at deltage på forskellige kurser, samt korte 3 timers inspirations kurser, som Karise IK
selvfølgelig betaler.


Holdinddeling & Spillerudstyr
5-8 årige. (U5, U6, U7 og U8)
Spillerne inddeles på lige gode hold uafhængig af de enkelte spilleres evne og styrke.
I den interne holddeling undgås betegnelserne 1. og 2. hold.
Det bør tilstræbes, at samtlige spillere får lige lang spilletid.
Der skal være gode og mindre gode spillere på banen samtidig, derved undgås at gode spillere
”vinder” første halvleg mens de mindre gode ”taber” anden halvleg og står tilbage med en følelse af
nederlag og tabt lysten til at spille fodbold.
Der er ingen spillere som må være udskiftere i mere end en halvleg, og det gælder både til stævner
og enkeltstående kampe. Man skal bestræbe at ingen spillere har ”Faste pladser” under kampene,
således man prøver flere pladser. Vi årgangsopdeler spillerne til træning/kamp.


9-11 årige. (U9, U10, U11)
Såfremt spillerantal gør det muligt at inddele i 1. og 2. hold skal dette gøres, og tilmeldes i de
rækker hvor holdene styrkemæssigt hører hjemme.
Holddelingen bør ikke praktiseres i træningen.
Der er ingen spillere som må være udskiftere i mere end en halvleg, dette gælder uanset om man
spiller stævner/enkeltstående kampe.
Er det den/eller de samme spillere som gang efter gang er udskiftere bør de have en hel kamp på 2.
holdet.
Med spillere, som i kraft af bedre forståelse dominerer spillet, er det trænerens vurdering om
spillerne evt. skal rykkes ned i forsvaret eller op i angrebet og derved give mulighed for at udvikle
andre spillere på andre pladser.
Man skal træne for at komme på holdet, og i øvrigt leve op til reglerne i holdningshæftet.
Holdene skal prioriteres lige højt.


11-14 årige (U11, U12, U14)
Som ved 9-10 årige, dog bør man i mindre grad ”straffe” de spillere som dominerer spillet, men i
stedet prøve at give dem udviklingsmuligheder.
Man skal træne for at komme på holdet.
Man skal i stor grad tage hensyn til at alle får succes oplevelser i disse årgange, derfor er det vigtig
at der er plads og rådighed til alle, så de føler de er en del af holdet/holdene.
Karise IK kan i nogle tilfælde ligge f.eks. U13 og U14 sammen, således det er muligt at lave et 11
mands hold i U14. (Fodboldudvalget tager denne beslutning)


14-16 årige. (U16)
Samme som ved 9-14 årige.

 


Turnering:
Alle hold i Karise IK, spiller i de rækker som DBU tilbyder for den pågældende årgang, dog kan det
forekomme at der er 2 tilbud til en årgang (F.eks. kan U12 spille både 7 mands og 9 mands) her vil
det være træneren i samarbejde med fodbold udvalget, som beslutter hvor holdet bliver tilmeldt.


Afvikling af kampe & Transport til udekampe:
Det er klubbens ansvar, at baner og mål er af en sådan beskaffenhed, at der kan spilles fodbold på
dem. Endvidere skal bolde og mål være af sådan en størrelse, at de passer til spillernes alder.
Hjemmeholdet stiller dommere/kampledere til rådighed i 5 og 7 mands kampe, mens DBU stiller
med dommere i 11 mands fodbold.


Træneren sørger for, at samtlige spillere er klar til kamp, herunder opvarmning.
Hjemmeholdets træner sørger for udfyldelse af holdkort og resultater som afleveres i kassen i
klubhuset, samt ringer kampens resultat ind til DBU.
Træneren har ansvaret for at spillertøjet forefindes.
Forældrene kører til udekampe.

 

Fair Play:
Kampråb er tilladt, men hoveren er forbudt.
Man taler til modstandere, dommere og andre, som man gerne selv vil tiltales. Verbale udbrud
mod dommeren, modstandere og andre toleres ikke.
Alle spillere og trænere siger tak for kampen uanset kampens resultat.
Forældre må gerne heppe. Derimod er det ikke Fair Play at dirigere spillet og spillerne fra
sidelinjen.
Alle spillere udgør samme værdi for holdet. Mobning/drillerier af gode og mindre gode spillere er
ikke tilladt.
Træneren skal være forbillede for børnene og de unge mennesker, derfor skal trænerne naturligvis
være forgangsbillede mht. Fair Play.
Man spiller efter fodboldreglerne, og Karise IK tolererer ikke ”svinsk” spil
Forventninger til forældre
Mød op til kampe så tit som muligt – barnet ønsker det.
Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen og ikke bare til dit eget barn.
Respekter trænerens brug af spillere, og forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.
Har du øvrige ris eller ros, så gå direkte til træneren eller fodboldudvalget.
Se på dommeren som vejleder. Kritiser ikke afgørelserne – overhovedet.
Opfordre dit barn til at deltage – pres ikke.
Respekter de regler og holdninger som Karise IK har givet udtryk for i dette holdningshæfte.
Opfordre dit barn til at gå i bad efter træning/kamp.
Tænk på, at det er dit barn, som spiller fodbold – og ikke dig selv !!

 

Mvh./ Fodboldudvalget

Kontingent

 

Online tilmelding