KIK´s etiske regelsæt

Beslutning om ansættelse og afskedigelse på grundlag af oplysninger fra DCK udgør kun den ene side af sagen. KIK vil også aktivt skabe og vedligeholde et miljø, hvor børn og unge kan færdes i tryghed uden risiko for krænkelser af nogen art. Dette skal ske ved, at lederne skal overholde et sæt etiske spilleregler, der er formuleret i det følgende.

Dette sker ikke kun for at beskytte de aktive mod krænkelser, men også for at beskytte den enkelte leder mod ubehagelige mistanker.

Opførsel
En leder skal med sin optræden og sprogbrug være et godt eksempel, både når denne optræder på KIK’s vegne og privat, i hvert fald når det sker i selskab med KIK aktive. Det vil sige, at lederen aktivt skal medvirke til god opførsel blandt de aktive og tilstræbe et sprogbrug, der ikke virker krænkende.

Dette gælder i alle forhold, således både lederen i forhold til den aktive og andre ledere, den aktive i forhold til lederen, og indbyrdes mellem de aktive.

Den seksuelle lavalder og skolelærerparagraffen
En leder må ikke indlede flirt og skal selv afvise forsøg på flirt fra en mindreårig aktiv. Her skal man også være opmærksom på paragraf 223 i straffeloven, den såkaldte ”skolelærerparagraf”, der gælder for alle, der er betroet ansvaret for børn og unge under 18 år.

Omgangsformen
En leder kan udveksle (sejrs-)knus med en teenager, trøste et barn ved omfavnelse eller tage et barn på skødet, eller give en ”krammer”, hvis det er normen. Lederen skal være opmærksom på, at en sådan omgangsform ikke er almindelig i alle kredse og derfor let kan give anledning til misforståelser og dermed ubehagelige beskyldninger.

Lederen skal være opmærksom på, at han eller hun kan blive iagttaget på afstand af personer, der måske ikke kender sammenhængen og begrundelsen for den tætte kropskontakt. Sørg for at forældre og andre så vidt muligt kender omgangsformen, så risiko for misforståelser mindskes.

Lederen skal respektere den enkeltes blufærdighed. Ved besigtigelse og eventuel behandling af skader, skal lederen så vidt muligt sikre sig den aktives samtykke, hvis det nødvendiggør blottelse eller berøring af kropsdele.

Sprog og mobning
Krænkelser er ikke kun fysiske, men kan også ske ved brug af et grimt sprog eller kommentering af de aktives udseende, krop eller andre ting, der er uvedkommende for aktiviteten.

Psykisk vold og mobning er ligeledes uacceptabelt.

Omklædning & toiletbesøg
En leder kan klæde om sammen med børn af samme køn, men må ikke tage bad sammen med dem med mindre, der er andre voksne til stede.

En leder må ikke gå ind i eller belure omklædningsrum, hvor der er børn af det modsatte køn.

Hvis et barn har brug for hjælp ved omklædning og/eller toiletbesøg, kan lederen hjælpe til efter behov, men det skal ske for åben dør og være hurtigt overstået. Forældrene skal informeres efterfølgende eller på forhånd være indforstået med, at det kan finde sted.

Det kan fx ske ved, at lederen informerer forældrene om disse forhold inden holdet starter.

Lejr- og træningsture, kampe og opvisninger
Ved ture med overnatning skal der altid foruden lederen være mindst én voksen mere til stede.

Det kan være en anden KIK leder eller træner, en forælder til et af de tilstedeværende børn, eller det kan være en leder fra en anden, deltagende forening.

Er der børn af begge køn, og er der tale om overnatning, skal der også være min. én voksen af hvert køn.

Det er ikke nødvendigt at afkræve forældre, der er chauffører for aktive, nogen pædofiliattest.

Tavshedspligt
En leder kan ofte få information, der ikke vedkommer offentligheden, det kan være om oplysninger fra DCK eller andre strafferetslige forhold, personlige forhold som fx familie, økonomi, skoleforhold, sygdom, handicap eller jobsituation, og det kan være om foreningens interne anliggender. Disse og evt. beslægtede emner er omfattet af tavshedspligt og må kun udveksles i fortrolighed inden for hovedbestyrelsens eller aktivitetsudvalgets rammer, og kun hvis det er relevant for aktiviteten i KIK. Nedskrevne oplysninger af denne art skal behandles fortroligt og makuleres ved bortskaffelse.

Kontingent

 

Online tilmelding