Vedtægter for Karise Idræts Klub

§ 1. FORENINGENS NAVN
Foreningens navn er KARISE IDRÆTS KLUB. Dens hjemsted er Karise By, Faxe Kommune.
§ 2. FORENINGENS FORMÅL
KARISE IDRÆTS KLUB’s formål med det frivillige foreningsarbejde er med udgangspunkt i FODBOLD og BADMINTON og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
§ 3. FORENINGENS TILHØRSFORHOLD
Foreningen er medlem af DGI Storstrømmen samt de specialforbund under Dansk Idræts Forbund (DIF), hvorunder der dyrkes idræt og er dermed undergivet deres vedtægter og bestemmelser.
§ 4. MEDLEMMER
1. Enhver person kan blive optaget som medlem af foreningen ved henvendelse til hovedbestyrelsen eller et afdelingsudvalg.
Ved optagelse skal oplyses navn, bopæl samt fødselsdato og -år.
2. Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer.
3. Æresmedlemmer kan på foranledning af medlemmernes indstilling udnævnes af en enig hovedbestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, trænere, instruktører, æresmedlemmer og lignende er i kraft af deres funktion med af Karise Idræts Klub.
4. For deltagelse i en aktivitet erlægges et medlemskontingent, hvis størrelse fastsættes af det pågældende afdelingsudvalg.
5. Gyldigt medlemskab er en betingelse for at kunne deltage i foreningens aktiviteter.
6. Såfremt et medlem er i restance med kontingent i en afdeling, kan aktivitet i en anden afdeling ikke påbegyndes, før restancen er betalt.
7. Udmeldelse af foreningen kan ske ved henvendelse til hovedbestyrelsen eller et afdelingsudvalg. Forinden udmeldelse kan ske, skal forfaldent kontingent være betalt.
8. Dersom et medlem ved sin optræden eller på anden måde viser sig uværdig til at være medlem af foreningen, kan hovedbestyrelsen ekskludere medlemmet i et nærmere angivet tidsrum.
Medlemmet kan forlange eksklusionen prøvet på første hovedgeneralforsamling.
9. Hvis et medlem udviser upassende opførsel eller overtræder ledelsens forskrifter, kan hovedbestyrelsen udelukke medlemmet fra foreningens aktiviteter i et nærmere angivet tidsrum (idømmes karantæne).
§ 5. FORENINGENS OPBYGNING
1. Foreningen er opbygget i en hovedforening med afdelinger for de forskellige aktiviteter, der drives at foreningen.
2. Foreningen ledes at en hovedbestyrelse og et antal afdelingsudvalg.
3. Oprettelse at nye afdelinger - samt opløsning at etablerede afdelinger - skal godkendes at hovedgeneralforsamlingen.
§ 6. HOVEDGENERALFORSAMLINGEN
1. Hovedgeneralforsamlingen er foreningens højeste besluttende myndighed.
2. Ordinær hovedgeneralforsamling afholdes hvert år, senest med udgangen af februar måned med følgende dagsorden:
1. Valg at stemmetællere og dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Udvalgsformændenes beretninger.
4. Foreningens regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg at formand, næstformand, kasserer, sekretær samt I suppleant (jvf. § 7)
7. Valg at 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (jvf. § 13).
8. Eventuelt.

3. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1. måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
4. Afholdelse at generalforsamling skal bekendtgøres i et lokalt blad med mindst 3 ugers varsel.
5. Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Om forslag til vedtægtsændringer henvises til § 14.
6. Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret og er valgbar på generalforsamlingen.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
7. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal.
8. Afstemninger skal foregå skriftligt, blot 1 stemmeberettiget medlem forlanger det.
9. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat at forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten og sekretæren.
§ 7. HOVEDBESTYRELSEN
1. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der i det daglige er foreningens øverste myndighed under ansvar overfor hovedgeneralforsamlingen.
2. Hovedbestyrelsen består at formand, næstformand, kasserer og sekretær, der vælges af hovedgeneralforsamlingen - samt de til enhver tid fungerende formænd for afdelingsudvalgene. En formand for et afdelingsudvalg kan ikke samtidigt være et at de 4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af hovedgeneralforsamlingen.
3. Bestyrelsesmedlemmer valgt at hovedgeneralforsamlingen har en valgperiode på 2 år, og de afgår efter tur med 2 medlemmer hvert år, således at formand og sekretær afgår samtidigt.
4. Hovedbestyrelsen kan ændre et afdelingsudvalgs beslutninger.
5. Hovedbestyrelsen kan udgive et foreningsblad, og den udpeger i så fald en ansvarshavende redaktør blandt foreningens medlemmer.
6. Om hovedbestyrelsens mødevirksomhed henvises til § 10.
§ 8. AFDELINGSGENERALFORSAMLINGER
1. Afdelingsgeneralforsamlingen er afdelingens øverste myndighed med hensyn til de områder, som afdelingen er bemyndiget til selv at afgøre.
2. Hver afdeling afholder ordinær generalforsamling 1 gang årligt med følgende dagsorden:
1. Valg at stemmetællere og dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Orientering om afdelingens økonomi.
4. Indkomne forslag.
5. Valg at udvalg (jvf. § 9).
6. Eventuelt.
3. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af udvalget og skal indkaldes, når mindst 25% af afdelingens stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til udvalget. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1. måned efter, at begæring er fremsat overfor udvalget med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
4. Afholdelse af generalforsamling skal bekendtgøres i et lokalt blad med mindst 3 ugers varsel.
5. Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal indgives skriftligt til vedkommende afdelingsformand senest 8 dage før generalforsamlingen.
6. Alle medlemmer, der er 15 år har stemmeret og er valgbar på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
7. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal.
8. Afstemninger skal foregå skriftligt, blot 1 stemmeberettiget medlem forlanger det.
9. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten og sekretæren.
§ 9. AFDELINGSUDVALGENE
1. Afdelingsudvalget leder afdelingens daglige virksomhed under ansvar overfor hovedbestyrelsen.
2. Et afdelingsudvalg skal bestå af 3 - 7 medlemmer.
3. Formanden vælges direkte på afdelingsgeneralforsamlingen for en periode af 2 år.
4. Øvrige udvalgsmedlemmer vælges på den årlige afdelingsgeneralforsamling for en periode af 2 år, og de afgår efter tur med halvdelen hvert år.
5. Afdelingsudvalget konstituerer sig selv hvert år med næstformand og sekretær.
6. Om afdelingsudvalgets mødevirksomhed henvises til § 10.
10. BESTEMMELSER OM BESTYRELSES- & UDVALGSMØDER
1. Konstituerende udvalgsmøder skal afholdes senest 14 dage efter ordinær generalforsamling.
2. Formændene indkalder til møderne og leder disse.
3. En formand skal indkalde til møde, hvis mindst 2 bestyrelses-/udvalgsmedlemmer kræver dette.
4. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
5. Beslutninger indføres i protokoller, der underskrives af de deltagende medlemmer. Et medlem kan forlange at få sin afvigende mening indført i protokollen.
6. Beslutninger kan dog kun træffes, når mindst halvdelen af medlemmerne, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.
§ 11. BUDGET OG ØKONOMISKE DISPOSITIONER
1. Hovedbestyrelsen har ansvar for foreningens økonomi.
2. Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden. Optagelse af lån og lignende kræver dog underskrifter af hele bestyrelsen.
3. Køb og salg af fast ejendom kan kun foretages efter godkendelse på en hovedgeneralforsamling.
4. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
5. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
6. Hovedbestyrelsen modtager og fordeler offentlige tilskud til foreningen.
7. Det enkelte afdelingsudvalg skal hvert år fremsende et afdelings budget til godkendelse i hovedbestyrelsen. Formen og fristen herfor fastsættes af hovedbestyrelsen.
8. Hovedbestyrelsen udarbejder hvert år et budget for foreningens samlede virksomhed.
9. Et afdelingsudvalg kan ikke foretage økonomiske dispositioner eller forpligte foreningen økonomisk ud over de rammer, der er fastlagt i det godkendte budget for afdelingen, eller som på anden måde er godkendt af hovedbestyrelsen.
10. Hovedbestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinier for afdelingernes økonomiske dispositioner.
§ 12. REGNSKAB
1. Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.
2. Hovedbestyrelsens kasserer har ansvar for, at foreningens regnskab føres forsvarligt og således, at myndighedernes krav til regnskabet er opfyldt.
3. Årsregnskabet, der skal omfatte alle foreningens indtægter og udgifter samt vise aktiver og passiver, skal med revisorernes påtegning forelægges til godkendelse på den ordinære hovedgeneralforsamling.
4. Årsregnskabet skal opstilles på en sådan måde, at det viser de enkelte afdelingers drift.
§ 13. REVISORER
1. På den ordinære hovedgeneralforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
2. Revisorerne skal hvert år efter regnskabsafslutning gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.
3. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 14. VEDTÆGTSÆNDRINGER
1. Foreningens vedtægter kan kun ændres ved beslutning på en hovedgeneralforsamling.
2. Ændringsforslag til vedtægterne, der ønskes behandlet på en ordinær hovedgeneralforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest den 1. januar.
3. Vedtægtsændringer kan kun gennemføres, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på 2 på hinanden følgende hovedgeneralforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse § 6).
§ 15. FORENINGENS OPLØSNING
1. Foreningen kan ikke ophæves, selv om der ikke dyrkes idræt i 5 år.
2. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på hovedgeneralforsamlinger, som er indkaldt i dette øjemed.
3. Foreningen kan kun opløses, når 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på 2 på hinanden følgende hovedgeneralforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse § 6).
4. I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder foreningens midler idræts- og ungdomsarbejdet i Karise og omegn, efter nærmere beslutning på den opløsende hovedgeneralforsamling. Dog henvises der til § 6 i skøde på det foreningen tilhørende grundstykke (matr. nr. 9-ci Karise by og sogn).


Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 10. juni 2021

Nina Nyboe
Formand

Kontingent

 

Online tilmelding