Vedtægter for Karise Idræts Klub

Vedtægter for Karise Idræts Klub

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1: Foreningens navn er Karise Idræts Klub.
Stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndergade 18 b, 4653 Karise i Faxe kommune.

§ 2 Formål
Stk. 1:Foreningen har til formål at fremme medlemmernes interesse i at dyrke følgende idrætter:
Fodbold
Badminton
Stk. 2: Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen gennem folkeoplysende aktiviteter. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

§ 3 Foreningens opbygning
Stk. 1: Foreningen er én samlet juridisk enhed. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, og generalforsamlingen har den højeste myndighed.
Stk.2: Foreningen tilbyder de i § 2 nævnte idrætsaktiviteter. Oprettelse og nedlæggelse af en idrætsaktivitet besluttes af generalforsamlingen. Hver idrætsaktivitet ledes af et aktivitetsudvalg. Aktiviteterne er ikke selvstændige juridiske enheder.

§ 4 Tilhørsforhold til andre organisationer
Stk. 1: Foreningen er tilsluttet DGI og DBU under Danmarks Idrætsforbund og er underlagt disse organisationers regler og bestemmelser.

§ 5 Medlemsforhold
Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent for en periode på mindst tre måneder.
Stk. 2: Der kan på samme måde optages passive medlemmer.
Stk. 3: Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer med taleret på generalforsamlingen.
Stk. 4: Ethvert aktivt medlem har ret til at anvende foreningens faciliteter og deltage i foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter. Et passivt medlem har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men har alle øvrige medlemsrettigheder. For udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen gælder bestemmelsen i § 8, stk. 4.
Stk. 5: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som foreningen er tilsluttet.
Stk. 6: Anmodning om medlemskab behandles af aktivitetsudvalget og medlemskabets gælder fra, at aktivitetsudvalget har oprettet det. Aktivitetsudvalget kan kun afslå medlemskab, såfremt der foreligger en særlig begrundelse herfor. Afslag på medlemskab, dog ikke som følge af venteliste, kan kræves indbragt for bestyrelsen af den, der har fået afslag. Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter, at afslaget er meddelt. Anmodningen behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.
Stk. 7: Udmeldelse sker skriftligt ved meddelelse til aktivitetsudvalget. Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse.

§ 6 Kontingent
Stk. 1: Kontingentet fastsættes af aktivitetsudvalget. Aktivitetsudvalget udarbejder forslag til kontingent. Der kan fastsættes forskellige aktivitetskontingenter for konkrete grupper af medlemmer, herunder aldersbestemt kontingent for aktive, kontingent for passive medlemmer og eventuelt helt eller delvist frikontingent for grupper af ledere. Endvidere kan aktivitetsudvalget fritage et medlem for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det.
Stk. 2: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.
Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem.

§ 7 Udelukkelse og eksklusion
Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.
Stk. 2: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
Stk. 4: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.

§ 8 Ordinær generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.
Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst tre ugers varsel ved f.eks. opslag i foreningens faciliteter og på foreningens hjemmeside eller i en lokalavis. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Bestyrelsen udarbejder forslag til budget efter indhentelse af udtalelse fra aktivitetsudvalgene.
Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder.
Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.
Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 16 og 17. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.
Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Flertallet i bestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år.
Stk. 9: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 9 Dagsorden for ordinær generalforsamling
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
4) Behandling af indkomne forslag
5) Valg til bestyrelsen
a) Valg af formand (i lige år)
b) Valg af kasserer (ulige år)
c) Valg af bestyrelsesmedlemmer, sekretær i lige år og næstformand i ulige år
d) Valg af en suppleant
6) Valg af en revisor
7) Eventuelt

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.
Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.

§ 11 Bestyrelsen
Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse.
Stk. 2: Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær samt formændene for aktivitetsudvalgene. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv, og foretager fornøden fordeling af opgaverne. Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år.
Stk. 3: Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen en suppleant. Såfremt formanden eller et af de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er formand for et aktivitetsudvalg, afgår i utide, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Såfremt et bestyrelsesmedlem, der er aktivitetsudvalgsformand, afgår i utide, konstituerer det pågældende udvalg en ny udvalgsformand, der indtræder i bestyrelsen. Såfremt en suppleant eller konstitueret udvalgsformand er indtrådt i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 4: Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer er til stede. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.
Stk. 5: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen kan beslutte at afprøve aktiviteter.

§ 12 Aktivitetsudvalg
Stk. 1: Formanden og øvrige medlemmer i aktivitetsudvalg vælges på aktivitetsmødet.
Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for hvert aktivitetsudvalg og i denne bestemmes antallet af udvalgsmedlemmer.
Stk. 3: Valgperioden for udvalgsmedlemmer er 2 år. Fordelingen af valgene bestemmes i forretningsordenen.
Stk. 4: Et aktivitetsudvalg varetager de opgaver, som vedrører den pågældende idrætsaktivitet. Det er bestyrelsen, der disponerer over foreningens økonomiske midler inden for det af generalforsamlingen godkendte budget. Bestyrelsen kan bemyndige et aktivitetsudvalg til at disponere over nærmere bestemte midler.

§ 13 Aktivitetsmøde
Stk. 1: Hver idrætsaktivitet afholder et årligt aktivitetsmøde for de medlemmer, der er registreret som udøver af den enkelte aktivitet. Disse medlemmer er stemmeberettiget og valgbare til udvalget efter de regler, der følger af § 8. Mødet skal afholdes senest to uger før afholdelsen af den ordinære generalforsamling.
Stk. 2: Det er aktivitetsudvalget, der indkalder til møde. Mødeindkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel ved opslag i foreningens faciliteter og på foreningens hjemmeside eller i de lokale aviser. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted samt dagsorden.
Stk. 3: Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
a) Orientering fra udvalget
b) Valg af formand og øvrige udvalgsmedlemmer (valgperiode 2 år)
c) Eventuelt

§ 14 Regnskab og revision
Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 3: Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer. På hver ordinær generalforsamling vælges de to revisorer for et år ad gangen.
Stk. 4: Revisorerne skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.

§ 15 Tegningsret og hæftelse
Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom låne optagelse skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.
Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

§ 16 Vedtægtsændringer
Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

§ 17 Opløsning
Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.
Stk. 2: På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.
Dog henvises der til §6 i skødet på det af foreningens tilhørende grundstykke, matr. nr. 9-ci Karise by og sogn.
Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.Kontingent

 

Online tilmelding